Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1848) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc. Hefyd ceisia feithrin gwybodaeth o hanes Cymru. Roedd Carnhuanawc sef enw barddol Thomas Price yn ffigwr amlwg ym mywyd diwyllianol Cymru yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif a’r bymtheg.

O’i gartref yn Llanfihangel Cwm-du ym Mrycheiniog ble roedd yn offeiriad y plwyf, ysgrifennai at ddeallusion led led Ewrop a theithiodd yn eang drwy Brydain ac Ewrop yn chwilio am wreiddiau Celtaidd ei bobl. Roedd ganddo ddiddordeb yn lles diwyllianol ac ysbrydol ei gefndryd a’i gyfneitherod Celtaidd, y Llydawyr, a dysgodd Lydaweg. Cydweithiodd gyda Le Gonidec i gyfieithu’r Beibl i’r Lydaweg. Roedd hefyd yn ffrind agos i Villemarque (“Kervarker”) ffigwr llenyddol o bwys yn Llydaw ar y pryd, a chasglwr a golygydd “Barzaz Breiz”. Gwahoddodd ef i amryw o Eisteddfodau tra llwyddiannus yn Y Fenni ynghyd â sawl arweinydd diwylliannol a diplomataidd o bwys o Ewrop a thu hwnt.

Mae’n wir dweud y rhoddodd Carnhuanawc yn nôl i’r Gymry yr ymdeimlad o’u lle mewn hanes, ac yn y byd. Parha ei fywyd i ysbrydoli pobl Cymru i ymladd am ymwybyddiaeth ehangach o’u hunaniaeth ac am barch teilwng i’w hiaith a’u diwylliant.

Cinio Cymdeithas Carnhuanawc

ar y cyd gyda Chylch Cinio Cymraeg Caerdydd


Nos Lun, 5ed Tachwedd, 2018 - 7.00 pm am 7.30 pm


Jolyons / No 10, Heol Eglwys Gadeiriol


7.00 pm am 7.30 pm


Siaradwr Gwâdd: Dylan Iorwerth


Os ydych am ymuno â ni, a fyddech cystal ag anfon taliad o £21.00 y pen (ar gyfer pryd tri chwrs) cyn gynted â phosibl, ac erbyn 31 Hydref fan bellaf.


Medrwch un ai


Dalu’n uniongyrchol i gyfrif banc Cymdeithas Carnhuanawc

(Cod didoli: 40-16-18 Rhif cyfrif: 11261967),

gydag e-bost at glyn@clwb.net i ddweud eich bod wedi talu,


neu


Anfon siec, yn daladwy i “Cymdeithas Carnhuanawc”,
at Drysorydd y Gymdeithas, 
sef: Glyn Hughes, d/o 47 Wingfield Rd, Yr Eglwysnewydd, Caerdydd.


Bwydlen

Dechreufwyd  Cawl Pannas wedi’i Rostio

Prif Cwrs   Llwyn Porc o Gymru wedi’i Rostio

Pwdin   Crymbl Afal, Eirin a Sinsir gyda Chwstard


[Bydd opsiwn llysieuol ar gael.]


Os oes gennych ofynion dietegol arbennig (gan gynnwys yr opsiwn llysieuol):
rhowch wybod i Glyn (glyn@clwb.net) i drefnu bod pryd addas ar eich cyfer.


ENGLISH

FRANCAIS

BREZHONEG

CALENDR

Thomas Price

Caredigion

Lluniau

Darlith Carnhuanawc 2018