Cysylltwch â ni

Cymdeithas Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1848) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc. Hefyd ceisia feithrin gwybodaeth o hanes Cymru. Roedd Carnhuanawc sef enw barddol Thomas Price yn ffigwr amlwg ym mywyd diwyllianol Cymru yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif a’r bymtheg.

O’i gartref yn Llanfihangel Cwm-du ym Mrycheiniog ble roedd yn offeiriad y plwyf, ysgrifennai at ddeallusion led led Ewrop a theithiodd yn eang drwy Brydain ac Ewrop yn chwilio am wreiddiau Celtaidd ei bobl. Roedd ganddo ddiddordeb yn lles diwyllianol ac ysbrydol ei gefndryd a’i gyfneitherod Celtaidd, y Llydawyr, a dysgodd Lydaweg. Cydweithiodd gyda Le Gonidec i gyfieithu’r Beibl i’r Lydaweg. Roedd hefyd yn ffrind agos i Villemarque (“Kervarker”) ffigwr llenyddol o bwys yn Llydaw ar y pryd, a chasglwr a golygydd “Barzaz Breiz”. Gwahoddodd ef i amryw o Eisteddfodau tra llwyddiannus yn Y Fenni ynghyd â sawl arweinydd diwylliannol a diplomataidd o bwys o Ewrop a thu hwnt.

Mae’n wir dweud y rhoddodd Carnhuanawc yn nôl i’r Gymry yr ymdeimlad o’u lle mewn hanes, ac yn y byd. Parha ei fywyd i ysbrydoli pobl Cymru i ymladd am ymwybyddiaeth ehangach o’u hunaniaeth ac am barch teilwng i’w hiaith a’u diwylliant.

Français Brezhoneg English

Yr

Arwr

Oesol

Rhai o Ddigwyddiadau 2016

        Taith i Gaerfaddon, Mai 14eg, 2016

Cyfarfod yng Ngorsaf Caerfaddon am 10.45 a.m.  Yr aelodau i wneud trefniadau cludiant eu hunain.

[Mae tren yn gadael Caerdydd am 9.30 a.m.]

       Taith Gerdded, Mehefin 18fed, 2016

Camlas Castell Nedd – Llansawel (tua 3 milltir)

Cinio yng Ngwesty’r Castell yng Nghastell Nedd am 12.30

          Helfa Drysor Tafwyl, Mehefin 29ain, 2016

Ardal Yr Eglwysnewydd

Man cychwyn a gorffen – Y Royal Oak (yng nghanol y pentref)

Cychwyn am 6.30 p.m.

          Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni 2016

Dyddiad a lleoliad y ddarlith i’w gadarnhau

Darlith: Yr Athro E. Wyn James –

"Thomas Price ('Carnhuanawc'; 1787-1848): Cymro, Celt, Cristion"

       Taith i Raglan gyda’r nos

– cyfarfod ym Maes Parcio Raglan am 4.30; ymweld â’r Castell a’r Eglwys; pryd o fwyd i ddilyn yn Beaufort Arms.

 


calendr Carnhuanawc - Yr Arwr Oesol (1)